תקנון שימוש באתר (להלן: "תקנון שימוש" או "תנאי שימוש")​

מבוא

1. אתר www.activol.co.il (להלן: "האתר")  מציע מוצרי תוספי תזונה, לרבות הדרכות ומאמרים אשר נכתבו, נוצרו וחוברו ע"י מפעילת אתר זה.

2. בעלת האתר ומפעילתו הינה חברת ל.ש.ג מדיה בע"מ ח.פ. 515869097 (ו/או כל אחד מטעמה), (להלן: "מפעילת האתר", או "מפעילת אתר זה").

3. פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: "פעולה").

4. הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי "המשתמש", כהגדרתו להלן, באתר.

5. תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין מפעילת האתר, לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע להוראת תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

6. לצורך תקנון זה, "משתמש" – כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

6.1. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך ("ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.

6.2. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

6.3. המשתמש הוא בעל כרטיס אשראי בתוקף או חשבון בנק חוקי.

תנאים כלליים

7. האתר נועד לצרכי השימוש המוצעים בו. המשתמש מצהיר כי לא ייעשה כל שימוש באתר לצרכים מסחריים ו/או סיטונאיים, לצרכי פרסום ו/או לצרכים אשר שונים מייעודו ו/או מהצרכים המורשים על ידי מפעילת האתר.

8. המשתמש יפעל אך ורק בהתאם לתנאיו ומטרותיו של האתר, לרבות כאמור לעיל, ויימנע מכל שימוש שאינו עולה בקנה אחד עם הנ"ל, כגון, בכפוף ליתר הוראות תקנון זה, פעילות מסחרית ו/או פעילות עסקית ו/או פעילות שיווקית ו/או פעילות של איסוף מידע ולרבות איסוף מידע באמצעים אלקטרוניים ו/או דיגיטליים ו/או בכל דרך אחרת ו/או פעילות של העתקת חומרי לימוד ו/או תכנים מכל מן וסוג שהוא.

9. מובהר כי מפעילת האתר רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

10. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.

11. תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע"י מפעילת האתר ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי.

12. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

13. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

שירותים המוצעים באתר

14. האתר מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות ולרבות, השירותים המפורטים להלן:

14.1. גלישה ועיון בתכנים שונים.

14.2. רכישת מוצרים 

15. מובהר כי מפעילת האתר אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים הללו יינתנו ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, ומפעילת האתר תהא רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי.

16. להרחבה בנושא מדיניות הרכישה יש לקרוא בעיון את מדיניות הרכישה והביטול שלנו.

אחריות, אבטחה ופרטיות

17. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. 

18. יודגש; פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות מפעילת האתר מאחר ומפעילת האתר נעזרת בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי.

19. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של מפעילת האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי מפעילת האתר או מי מטעמה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה.

20. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

21. לשם ביצוע כל תשלום באתר, או בהזדמנויות אחרות, עשוי המשתמש להתבקש להזין פרטים מסוימים, כמפורט בשדות הרלוונטיים; בנוסף, עשוי האתר לאסוף מידע מסוים לגבי הפעולות שביצע המשתמש במהלך גלישתו, לרבות באמצעות "עוגיות" (cookies) ואמצעים דומים (להלן: "הפרטים"). למען הסר ספק, המשתמש אינו מחוייב על-פי חוק לספק פרטים כלשהם; ואולם, הזנת הפרטים הינה תנאי לביצוע התשלום הנדרש לשם רכישת המשתמש המורשה ו/או קבלת השירותים המוצעים כנגדו, וכן ייתכן שתהיה היא תנאי לסוגי שימוש אחרים באתר.

22. מפעילת האתר מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא לתקנון שימוש זה.

23. מפעילת האתר מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש. למרות האמור לעיל, מפעילת האתר תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע במפעילת האתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי מפעילת האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי מפעילת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי.

24. כמו כן, מפעילת האתר תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

25. בנוסף, גלישה או שימוש של המשתמש באתר ו/או מסירת הפרטים מהווים הסכמה לעניין סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב 1982, ויאפשר למפעילת האתר ו/או מי מטעמה לשלוח למשתמש דברי פרסומת ו/או הודעה אלקטרונית כמשמעות מונחים אלה בחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב 1982. למשתמש ברור כי, לא יועברו לכל צד שלישי איזה מפרטיו האישיים אשר יש בהם כדי לזהותו (באופן אשר ייתכן שיאפשר לכל צד שלישי לאתרו ו/או ליצור עימו קשר).

26. המשתמש מצהיר בזאת כי המידע שנמסר על ידיו נמסר מרצונו ובהסכמתו. ידוע לו כי המידע והנתונים וכל עדכון שלהם שמסר או ימסור בעתיד יישמרו במאגרי מידע ממוכנים או אחרים של מפעיל האתר ו/או חברות בנות ו/או חברות אחיות ו/או חברת האם או גורם מטעמם שמפעילי האתר הסמיכו לכך.

 קניין רוחני

27. מפעילת האתר הינה בעלת כל הזכויות באתר, לרבות זכות היוצרים, ובכלל זה כלול כל התכנים וסרטי הוידאו המופיעים באתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנהו, מרכיביו הצורניים והמהותיים, הטקסטים המופיעים בו, הפרסומים, מודעות המפורסמות באתר, סימני מסחר, זכויות היוצרים, סודות מסחריים, וכל חומר אחר הכלול באתר  (להלן: "רכיבי האתר") הינם בבעלות מפעילת האתר ו/או מנהליו ואין למשתמש כל זכות ברכיבי האתר ו/או כל חלק מהם.

28. למען הסר ספק חל איסור למשתמש להעתיק ו/או לצלם ו/או להקליט ו/או לתרגם ו/או להפיץ ו/או לשכפל בכל דרך שהיא, את רכיבי האתר ו/או כל חלק מהם ללא קבלת אישור מפורש ובכתב, ממפעילת האתר ו/או מצד שלישי בעל הזכויות לפי העניין, הן במישרין או בעקיפין, לרבות חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 ו/או פקודת סימני מסחר (נוסח חדש), התשל"ב-1972 ו/או חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999.

29. המשתמש מצהיר בזאת כי במידה ומפעילת האתר תאפשר העלאת קבצים לאתר על ידי גולשים, והגולש יעלה לאתר קבצים כלשהם, יהיו אלה קבצים אשר הוא בעל הזכויות הבלעדי בהם ו/או קיבל הוא את אישור בעל הזכויות לעשות שימוש בהם באתר כאמור, תוך מתן קרדיט מלא לבעל הזכויות; וכי המשתמש הינו האחראי הבלעדי לתכנים המועלים על ידו.

תוכן המפורסם ע"י צדדים שלישיים

30. כל תוכן של צד שלישי המופיע באתר, לרבות, דעות, המלצות, עצות, הצהרות, שירותים, לינקים, קישורים, פרסומות, "באנרים" וכן כל מידע אחר או תוכן אחר המבוטא או מונגש על ידי צדדים שלישיים, לרבות על ידי ספקי תוכן או מידע וכן על ידי כל משתמש, נעשה על ידם ועל אחריותם הבלעדית ולא על ידי מפעילת האתר ולכן למפעילת האתר לא תהיה כל אחריות בקשר לכך.

תוכן משתמשים

31. ככל שתינתן אפשרות למשתמש להגיב ו/או לכתוב באתר, בין אם תגובה למפעילת האתר, נציגיה ו/או מי מטעמה ובין למשתמשים האחרים של האתר, יעשה כן המשתמש בשפה הולמת ואדיבה.

32. מפעילת האתר אינה אחראית ולא תהיה אחראית לתוכן ההודעות המועלות ע"י המשתמשים ולא לנכונותן, אמינותן, טיבן, מקורן, וכן לטעויות ו/או הטעיות שיופיעו בהן ולתוכן בלתי חוקי ו/או פוגע.

33. המשתמש מתחייב לשאת לבדו במלוא האחריות המשפטית בגין העלאת התוכן לאתר ובמלוא ההוצאות והנזקים (כספיים ואחרים) מכל סוג שהוא שייגרמו לאתר ו/או למפעילת האתר בשל כך.

34. כל משתמש המעלה תוכן לאתר מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן למפעילות האתר את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים ומאשר ומתחייב כי הן תהיינה רשאיות להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר ו/או בדף הפייסבוק שלהן וללא תשלום כלשהו. זכות זו שלהן תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, משתמש המעלה תוכן מאשר כי הוא מודע לכך כי מרגע העלאת התוכן מכל סוג שהוא, השיתוף, התיוג לאתר ו/או לדף הפייסבוק, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש בשירותים אלה.

35. מפעילת האתר ו/או האתר רשאים להסיר או לחסום כל קישור לאתר כלשהו, שהעלה גולש, לפי שיקול דעתם, ולא תהא לגולש שיצר את הקישור הנ"ל כל טענה בקשר לכך.

הגבלת אחריות

36. אין באמור באתר בכדי להוות ייעוץ, מפעילת האתר אינה בעלת רישיון יועץ ו/או משווק השקעות ו/או מנהל תיקי השקעות והאמור לעיל אינו מהווה ייעוץ או שיווק השקעות או תחליף לייעוץ או שיווק השקעות.

37. בשום מקרה לא תחול על מי מטעם מפעילת האתר אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי ו/או בגין כל נזק מכל סוג ומין לרבות אובדן נתונים ו/או אובדן רווחים, הנובעים ו/או הקשורים לשימוש בחומרים באתר והנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש במוצרים השונים המוצעים באתר ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מפעילת האתר ו/או מנהליה ו/או עובדיה בגין התכנים ו/או בגין השירות ו/או בגין שימוש בחומרים אשר נרכשים ו/או מוצגים באתר.

38. מפעילת האתר פועלת במידת האפשר על מנת שהתוכן ו/או השיטות המוצעות על ידי צוות האתר ו/או מי מטעמם יהיו נכונים ומדויקים. על אף האמור, מפעילת האתר מודיעה בזאת למשתמש כי ייתכנו שגיאות וכי מפעילת האתר ומי מטעמה פטורים, מכל אחריות ו/או חבות ביחס לתוכן המידע ו/או נכונותו.  

שונות

39. למפעילת האתר תעמוד הזכות להמחות את זכויותיה ו/או חובותיה על-פי תקנון זה ו/או באתר עצמו לכל צד שלישי באשר הוא, לרבות הזכות להיפרע מהמשתמש. 

40. משתמש המבקש לבטל את רישומו לשירות כלשהו הניתן באתרים, או המבקש להפנות תלונה ו/או הערה ו/או שאלה כלשהי, יעשה זאת בפניה ברורה במסגרת הודעת דוא"ל או שיחת טלפון לאתר, בהתאם לפרטי ההתקשרות המופיעים באתר.

41. הדין החל על הסכם זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט המוסמכים בחיפה.