תנאי רכישה ומדיניות ביטול – ל.ש.ג מדיה בע"מ

כללי

1. תנאי הרכישה באתר האינטרנט www.activol.co.il  (להלן: "האתר"), מסדירים את תנאי הרכישה ומדיניות הביטול בין מפעילת אתר זה: חברת ל.ש.ג מדיה  בע"מ ח.פ. 515869097  (ו/או כל אחד מטעמה), (להלן: "מפעילת האתר", או "מפעילת אתר זה"), לבין כל אדם אשר יבצע רכישה של אחד או יותר מן המוצרים המוצעים באתר (להלן: "תנאי רכישה וביטול").

2. כל קניה כאמור הינה כפופה לתנאים המפורטים במסמך זה.

3. מסמך זה כפוף לתקנון השימוש  המופיע באתר. 

4. אנא קרא את מסמך זה בקפידה, ביצוע תשלום בגין כל אחד מן המוצרים המוצעים באתר מעידים על הסכמתך לתקנון השימוש ולתנאים המפורטים במסמך זה. 

מוצרים הניתנים לרכישה באתר

5. האתר מציע המוצרים מרכזיים למכירה:

5.1. תוסף תזונה – אקטיבול פלוס המכיל מארז ליחידה בודדת;

5.2. תוסף תזונה – אקטיבול פלוס המכיל מארז לשתי יחידות;

5.3. תוסף תזונה – אקטיבול פלוס המכיל מארז לשלוש יחידות;

6. יובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או להוריד מוצרים ו/או שירותים מעת לעת וזאת ע"פ שיקול דעתה הבלעדי.

7. יובהר כי מפעילת האתר מספקת תוספי תזונה העומדים בתן GMP. תוסף תזונה אינו תרופה ו/או מחליף תרופה ו/או טיפול תרופתי ו/או רפואי כלשהו ולכן אסור בהחלט לייחס לתוסף תזונה שום סגולת מרפא ו/או תכונות רפואיות ו/או טיפוליות ו/או ריפוי כלשהן. ייחוס סגולות מרפא לתוסף תזונה בכל דרך שהיא לרבות פרסומים בכלי מדיה ו/או אינטרנט ו/או בהסברה ו/או בכל מצג אחר נחשב להטעיית הציבור וזאת עבירה חמורה על החוק מפעילת האתר איננה מספקת כל סוג של תרופות או טיפול תרופתי. רכישת תוספי התזונה הינם באחריותו הבלעדית של המשתמש. 

הרכישה באתר

8. האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת פריטים מבין הפריטים המופיעים באתר, באופן קל, נח ומהיר. כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את הפריט או השירות.

9. עבור כל פריט או שירות המוצע באתר יוצג "דף פריט" בו יופיעו פרטי הפריט או השירות המוצע, מחיר ותנאי המכירה (להלן "דף הפריט"). 

10. לתשומת הלב, מפעילת האתר רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת.

11. המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

12. רכישה באתר יכולה להתבצע באמצעות טלפון ישיר לשירות הלקוחות של מפעילת האתר, העברה בנקאית או באמצעות שירות סליקה מקוון.

13. על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.

14. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל מפעילת האתר להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: "ביצוע ההזמנה").

15. לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו למפעילת האתר עקב שיבוש הפעלת האתר. כמו כן, המידע שימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר.

16. במעמד ביצוע ההזמנה תבצע מפעילת האתר בדיקה של פרטי כרטיס האשראי או בדיקה של ההעברה הבנקאית, לפי העניין, ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי או הבנק, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה.

17. מובהר כי סליקת כרטיס האשראי מבוצעת באמצעות שירות חיצוני ומאובטח ולא באופן ישיר ע"י מפעילת האתר ולכן כפוף לתנאים של חברות הסליקה.

18. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. המוצר/ים ו/או השירות/ים שירכשו באמצעות האתר (היינו, בוצעה על ידי המשתמש הזמנה וזו אושרה) יכונו להלן: "הפריטים".

19. תנאים להשלמת עסקת הרכישה:

19.1. עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שמפעילת האתר תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי או הבנק, לפי העניין, על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין מפעילת האתר.

19.2. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי או הבנק, לפי העניין – יקבל הלקוח הודעה מתאימה. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה מפעילת האתר רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת מפעילת האתר ובהתאם לפרטי ההתקשרות אותם מסר המשתמש. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד מפעילת האתר ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור.

20. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה.

21. מובהר כי מפעילת האתר רשאית לתת הנחות למשתמשים ברכישה כפי שתמצא לנכון על פי מדיניותה. הנחות אלה יכולות להינתן למשתמש ו/או לקבוצת משתמשים, לתקופה מסוימת ו/או לתקופה בלתי מסוימת והכל כפי שתמצא לנכון.

אספקת המוצר או השירות

22. כל המוצרים של מפעילת האתר הינם מוצרים אינטרנטיים והם יסופקו דרך הרשת בלבד, לרבות שיעורי הליווי האישיים והקבוצתיים.

23. כל המוצרים אותם רכש המשתמש יהיו זמינים באתר נפרד המיועד למשתמשים אשר רכשו ממוצרי האתר (להלן: "אתר החברים").

24. עם השלמת הרכישה ישלחו לתיבת המייל של הרוכש: לינק (קישורית) לאתר החברים, סיסמה ושם משתמש שיאפשרו גישה לאתר החברים ולמוצרים אותם רכש.

25. זמן האספקה – כיוון שמדובר במוצרים פיזיים זמן האספקה הינו עד שלושה ימי עסקים  מאישורה הסופי של ההזמנה, וזאת בכפוף לאישור התשלום ע"י חברת האשראי או הבנק, לפי העניין.

מדיניות החזרה, החלפה וביטול עסקה

26. תנאי ביטול העסקה הינם בכפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") ולתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 (להלן: "תקנות ביטול עסקה").

ביטול עסקת הרכישה ע"י מפעילת האתר

27. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

27.1. אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי. 

27.2. אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש.

27.3. בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון השימוש.

27.4. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.

27.5. המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים.

27.6. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במפעילת האתר ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו.

27.7. אם לפי דעת מפעילת האתר, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג'. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג' כלשהו.

27.8. בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", אין באפשרות מפעילת האתר לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. 

28. בנסיבות כאמור רשאית מפעילת האתר לבטל את העסקה או להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור, מפעילת האתר לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

שירות הלקוחות

29. בכל שאלה ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות של מפעילת האתר בפרטים ששמופיעים באתר www.activol.co.il